Reviewer (Mitra Bestari)

Sri Hartini, S.Kep.,Ns.,M.Kes.,Ph.D
(Universitas Gadjah Mada)

  

Shanti Wardaningsih, Ns., M.Kep., Sp.Kep.J., Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Dr. Sri Werdati, S.KM.,M.Kes
(Universitas Alma Ata Yogyakarta)

Dr. Nur Chayati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Erna Rochmawati, S.Kp.,MNSc.,M.Med.Ed.,Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Dr. Titih Huriah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kom
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Sri Warsini, S.Kep.,Ns.,M.Kes.,Ph.D
(Universitas Gadjah Mada)

Khudazi Aulawi, S.Kp., M.Kes., MN.Sc., Ph.D
(Universitas Gadjah Mada)

Lely Lusmilasari, S.Kp., M.Kes., Ph.D
(Universitas Gadjah Mada)

Cicilia Ika Wulandari, S,Kep.,Ns., M.Kep
(STIK Sint Carolus, Indonesia)

Uswatun Hasanah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J
(Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Falasifah Ani Yuniarti, S.Kep.,Ns.,MAN
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Novita Kurnia Sari, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Andri Nugraha, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(STIKes Karya Husada Garut)

Renny Nova, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J
(Universitas Brawijaya)

Al Afik, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 

Septy Nur Aini, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Akper YAPPI Sragen) 

Sulistyaningsih, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.An
(Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

Sutejo, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J
(Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta) 

Wahyuningsih, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Universitas Alma Ata Yogyakarta)

Azka Fathiyatir Rizqillah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Universitas Harapan Bangsa)

Dody Setyawan, S.Kep.,Ns.,M.Kep
(Universitas Diponegoro)

Dianita Sugito, S.Kep.,Ns.,MHID
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Sri Hindriyastuti,S.Kep.,Ns.,M.N
(STIKes Cendekia Utama Kudus)

Ns. Fitrio Deviantony S.Kep ,M.Kep
(Universitas Jember, Indonesia)